Bert Clendennen

Bert Clendennen

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Szkoła Chrystusa - Dom Boży

"Kiedy widzisz prawdziwy dom Boży, widzisz Chrystusa, prawdziwy kościół - jego formy, przepisy i prawa. Każdy szczegół musi być w nim na swoim miejscu. Czytając dalej dowiesz się, że wszystko w tym domu było zmierzone. Mamy tu do czynienia z Chrystusem, uczymy się Chrystusa. W tej lekcji zwrócimy najpierw uwagę na Boże sposoby odnowy. Kiedykolwiek jest odstępstwo od boskich myśli, kiedy jest brak świeżego objawienia Boga, kiedy duchowość, Boża Moc i chwała odejdzie, Bożą reakcją na taki stan jest objawienie Jego Syna. W Ewangelii Jana Bóg ponownie przywraca w pełni Swoje myśli Jego ludowi. Chrystus jest pełnią myśli Bożych dla nas. Bożym zamiarem od wieczności jest to, by Jego myśli były urzeczywistnione w Jego Synu."

"Ta wielka odwieczna myśl jest wśród ludzi w osobie Jezusa Chrystusa. Mamy tu Betel - dom Boży. Gdziekolwiek w Biblii zobaczysz "Dom Boży", tam widzisz kościół, a gdzie jest kościół, jest Chrystus. Czy jest to przybytek na pustyni, czy świątynia Salomona, w bardziej duchowych słowach w Nowym Testamencie nazywa się kościołem. Nie jest to coś innego, to jest Chrystus. Pan Jezus, będąc domem Bożym, spełnia każdą funkcję, ustanowioną w tych pozostałych domach w Piśmie Świętym. "

"Bóg jest w Chrystusie. W żadnej innej osobie nie mieszka On w takim sensie, jak w Chrystusie. Obecność Boga w Chrystusie jest unikalna i w Nim jedynie jest Miejsce Najświętsze. Ostateczny autorytet głosu Bożego jest w Chrystusie i jedynie w Chrystusie. Jest to dom wspólny. Co to jest dom Boży w sensie kolektywnym lub wspólnym? W Nowym Testamencie oznacza to wszystko, co obejmuje pojecie "w Chrystusie". Termin "w Chrystusie" pojawia się ponad sto razy w Nowym Testamencie."

”"Być w Chrystusie" znaczy być w domu Bożym. Nie być w Chrystusie, to być poza domem Bożym i to bez względu, do jakiego kościoła należysz. Być w Chrystusie oznacza całkowite wyłączenie ze wszystkiego, co nie jest w Chrystusie. Różnica pomiędzy tobą i Chrystusem jest tak bezwzględna i tak ostateczna, jak szerokość i głębokość grobu. By znaleźć się w Chrystusie, w Tym Domu, musisz przejść przez ołtarz. Ołtarz zawsze mówi o śmierci. W Starym Testamencie można było czuć zapach ołtarza dużo wcześniej, niż można go było zobaczyć, gdyż było to miejsce śmierci."

"Szczególnie mamy na myśli to, by być w Chrystusie i przez to być w domu Bożym oraz to, z czym mamy do czynienia w momencie bycia w Chrystusie i bycia w domu Bożym. Miliony ludzi przystąpiło do kościołów rożnych denominacji i kościołów niezależnych, ale nie są w domu Bożym, gdyż nie są w Chrystusie. Dom Boży, to Chrystus i jeżeli mówimy o domu Bożym, jako o wspólnocie w której jesteśmy, to tylko dlatego, że jesteśmy w Chrystusie. Paweł, pisząc do Koryntian, mówi, "bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, tak i Chrystus." 1 Koryntian 12:12 i 13."

"Zwierzchnictwo Chrystusa oznacza dany Mu autorytet Boży do rządzenia. Od ołtarza przechodzimy do chrztu. To może być jedna z najbardziej niezrozumiałych doktryn w Biblii. Wielu ludzi uważa, że chrzest zbawia. Są tacy którzy głoszą, że człowiek jest zbawiony w wodzie, lub przez chrzest. Pierwszym krokiem do tego domu jest to, czym się teraz zajmujemy ołtarz, śmierć i to do czego chrzest ma służyć. W chrzcie, jak mówi Paweł, jesteśmy pogrzebani z Nim "Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili". Rzym. 6:4 Kiedy jesteśmy zanurzeni pod wodę, jest to symbol pójścia do grobu z Chrystusem - jesteśmy z Nim pogrzebani. W śmierci Chrystusa Bóg spowodował koniec naszego cielesnego życia. Stary Adam ma pozostać w grobie. My nie musimy umierać. Bóg mówi, że już umarliśmy. "A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami." Galacjan 5:24. My musimy tylko zaakceptować naszą śmierć. To oznaczają słowa Pawła, by być martwymi dla grzechu."

"Tak więc chrzest jest ołtarzem gdzie Bóg uważa nas za umarłych w Chrystusie. Z tego powodu chrzest był wykonywany natychmiast, kiedy człowiek przyszedł do Chrystusa. Nie było to rok później, by przekonać się, czy ten ktoś wytrwa, czy nie. Prawdopodobnie nie wytrwają, jeżeli tego nie dokonamy z wiarą zaraz na początku."

W tym tygodniu polecam bardzo cenne przesłanie na temat współczesnego kościoła Szkoła Chrystusa - Dom Boży - kliknij na obrazek aby obejrzeć materiał VIDEO !

 https://www.youtube.com/watch?v=L5dudeJ5plE

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Szkoła Chrystusa - Duch Prawdy

W początkach naszego poznawania Boga On objawi nam pożądliwość naszych serc. Bóg nie będzie robił wyjątków dla ciebie, aż dojdziesz do realności krzyża Jezusa Chrystusa i uznasz, że ciało jest martwe. Bóg będzie konfrontował cię z twoim JA, aż to się stanie. Bóg będzie się rozprawiał z pożądliwością twojego serca, nawet gdyby miał cię doprowadzić do bankructwa, aż twoje reputacja nie będzie miała znaczenia. Bóg jest jedynie zainteresowany tym, by Chrystus był ukształtowany w tobie, byś mógł być godny Pana i Jemu się podobać. Bóg honoruje tych, którzy chcą się Jemu podobać i chodzić z Nim. Kolosan 1:10-25, "wydając owoc" jak mówi Biblia "w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła: On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełna boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych"


Ostrzeżenie, które mam dla was, jest zapisane w 1 Tymoteusza 4:1 "A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich". Czy mormonizm jest nauką szatańską? To łatwo ocenić. Świadkowie Jehowy? Kult Jima Jones'a? Tego rodzaju nauki diabelskie nie stanowią zagrożenia w kręgach chrześcijańskich. Mamy jednak chrześcijan, którzy ulegają naukom diabelskim. Takie doktryny diabelskie pochodzą od ludzi, którzy mówią, "Tak mówi Pan". Doktryny diabelskie przychodzą przez chrześcijańskie radio, chrześcijańską telewizję. Doktryny diabelskie przychodzą od ludzi, których świat uznaje za wielkich mężów Bożych. Co to jest doktryna diabelska? Jak poznać, czy nauka, której słucham, jest doktryną diabelską? Większość nauk diabelskich pochodzi z rozdziałów i wersetów biblijnych, przez usta fałszywych proroków, którzy używają fragmentów zapisanego słowa, wyrwanych z kontekstu.

Nauki diabelskie, to takie, które wywyższają ciało, nie zważając na świętość Boga. Nauka diabelska, to każda nauka i wszystko, co mąż Boży może powiedzieć, że pochodzi od Pana, co wywyższa ciało a rezultat tego nie prowadzi do świętości, miłości, poświęcenia, ofiary i namiętnej miłości do Świętego Boga. Nauka diabelska prowadzi mnie do celów opartych na mojej własnej woli. Bożym celem w tobie jest upodobnienie cię do obrazu Chrystusa. By tego dokonać, On skonfrontuje cię ze świeckością twojego serca. Będziesz skonfrontowany z bałwochwalstwem, pożądliwością, samowolą, która bierze swoje wzorce z otoczenia. Będziesz skonfrontowany z samowolą, która jest pod wpływem tego, co widzi w telewizji, czyta w czasopismach gazetach i słyszy od tak zwanych wzorców społeczeństwa. Ta samowola wywyższa się ponad Boga.

W tym tygodniu polecam bardzo cenne przesłanie na temat współczesnego kościoła Szkoła Chrystusa - Duch Prawdy - kliknij na obrazek aby obejrzeć materiał VIDEO !


https://www.youtube.com/watch?v=hUyl1wm1ECM